Thursday, September 20, 2007

ဆိုင္ကယ္လွလွေလးေတြ

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေရွ့မွာတန္း ေခါင္းငံု့ ေလွကားတစ္ခုရိွတယ္ ေ၇ေျမာင္းေက်ာ္လိုက္ စသျဖင့္တတြတ္တြတ္ ေစခိုင္းလာေလသည္။ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း မဆြကပင္ ေထာက္လွမ္းေရးအေၾကာင္းမ်ားဖတ္ခဲ့ဖူးသည့္အားေလ်ာ္စြာ ေခါင္းငံု့ခိုင္းသူက သူကိုယ္တိုင္ေခါင္းလိုက္မငံု့သည့္အျဖစ္ကို ရိပ္မိသြားျပီးေနာက္ ထိုသူေစခိုင္းသမ်ွက္ုလိုက္မလုပ္ပဲေန၇န္
ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတာ့သည္။သံဆူးၾကိဳးရိွတယ္ ေခါင္းငံု့ ဟု ထိုသူကေစခိုင္းလိုက္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေခါင္းမငံု့ပဲ တည့္တည့္ပင္ ၀င္တိုးလိုက္ေလေတာ့ရာ ဘာသံဆူးၾကိဳးနဲ့မွ မျငိပဲရိွေလသည္။အႏွီပု ဂၢိဳလ္ ထိုပုဂၢိဳလ္
၄င္းပုဂၢိဳလ္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ သူ့့ၾကံစည္ခ်က္ပ်က္ျပားသြားသျဖင့္ေဒါသပြားကာ ကြ်န္ေတာ့အား သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္ဆီသို့အတင္းဆဲြေခၚသြားေလရာ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ မ်က္ႏွာ ႏွင့္မတိုက္မိပဲ ပခံုးႏွင့္သာ တိုက္မိလိုက္သျဖသ့္သက္သာရာ ရသြားေလေတာ့သည္။သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သူ့ၾကံစည္ခ်က္မ်ားပ်က္ျပားသြားေသာေၾကာင့္ထင့္ ကြ်န္ေတာ့အားအခန္းတစ္ခုထဲသို့ထဲ့ထားလိုက္ေလေတာ့သည္။အုတ္နံရံကို ကြ်န္ေတာ့ မ်က္ႏွာ ႏွင့္အပ္ေစျပီးေနာက္ ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ့ဟု အမိန့္ေပးကာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အခန္းအျပင္ဖက္သို့ ခတ္သြက္သြက္ ထြက္သြားေလေတာ့သည္။
ဆက္ရန္

ဆိုင္ကယ္လွလွေလးေတြ

G

ykZGefaoapaom awmfovif;aeonf uGsefawmhtm;aumif;pGm 'ku©ay;aeawmh{/f tMudKtMum;rsm;ygrusefw&pyfxGufaeaom acGs;wdkhjzifh uGsefawmhwudk,fvHk;rSm&TJepfaeawmhonf/

cE¨mudk,fatmufydkif;wpfckvHk;rSmvJ &dSrS&dSygao;&Jhvm; [k xifrSwfrSm;avmufatmifyifxHkusifaeawmh{/f /

rjzpfcHedkifyg &dk;vm;

uGsefawmfwdkh jzpfysufaeyHkudkvJ Munfhav/

trdlk;tumrygaom wDtD; (11)um;MuD;{/f Murf;jyifay:wGif 'l;ESpfzufaxmuf ezl; eJh Murf;jyif
xdxm;jyD; vufESpfacsmif;udk ,Sufum aemufaphay:odkhwifxm;&avonf/&kyf&Sifum;rsm;wGif ppfoHkhyef;
rsm;tm; zrf;qD;yHk ESifh wlvGef;vSygbdawmh/rdrd wdkhonf olykefvJr[kwf 'g;jyvJr[kwfygyJvsuf tb,fhaMumifh þodkhþES,f vlhwefzdk;udk vpfvsL&Skaom zrf;qD;enf;udk toHk;jyKrSef; em;rvnfEdkifjzpf&avonf/ywf0ef;usifu
rdrd wdkhudk rjrifapvdkí [k qdk&jyefuvnf;J uGsefawmf wdkhtm; zrf;qD;pOfumvuyif 0dkif;tHkMunfh&Skaeaom vltkyfMuD;rSm a&Twd*Hkbk&m;waygif;yJGawmfwrsSpnfum;aeay&mþtcsufonfrjzpfEdkifygacs/odkhqdkvsifrdrdwdkhtm;
rnfonfhae&modkhac:aqmifoGm;rSef;rodapvdkíomjzpfayrnf/þ
tcsufonfvnf;ratmifjrifEdkifygacs/

tb,faMumifhqdkaomf q&mMuD; a&TOa'gif; {/f pHkaxmufarmifpH&Sm; 0w¬Krsm;ESifh MuD;jyif;vmcJhaom
uGsefawmfonf acolr[kwf&um; um;&yfyHk armif;yHk csdK;auGhyHkwdkhudk pdwfwGifrSef;jyD; a[m odrfMuD;aps;
bkef;MuD;vrf; jynfvrf; OD;0dpm&vrf; ponfjzifh rSwfom;vmEdkifcJhayonf/c0JjcHa&mufr,fwufwuf
[laom um;py,f,mrsm;{/ftoHudk Mum;&onfhtcg atmf r&rf;ukef;vrf;qHk a&mufjyDudk; 'gqdk wdkhudk axmufvSrf;a&;(6)eJha&Munftdkifwpfckckudk ydkhrSmaocsmjyD [k wGufq rdvdkuf{/f/rsm;rMumrDyif uGsefawmfwdkh{/f wDtD;(11)um;MuD;onf vufsmzufodkh csdK;auGhvdkuf&m axmufvSrf;a&;(6)[k wpfxpfcs ,lqvdkuf&ygawmhonf/

ajreDvrf;twdkif;armif;csvmaom udka&TwDtD; MuD;onf vufsmzufudkxyfrHcsdK;jyD;aemuf ukef;cyfjrifhjrifhwpfckudkwufvdkufumoufjyif;cwfMurf;Murf;wpfckudkrSKwfxkwfjyD;aemuf&yfcsvdkufav
awmhonf/

(a[h wpfa,mufrS acgif;axmifrMunfh apeJh wpfa,mufpDqif;cdkif; 'gt&if,l a[haumif

aomhzGifhjyD;jyDvm;)

pojzifh wpfa,mufwpfayguf atmf[pfajymqdkaeoHrsm;udk Mum;ae&ojzifh {uEåö

awmh 'Dae&m[m &Hk;cef;wpfckck 'grSr[kwf uif;wJ wpfckck jzpfvdrfhr,f[k wGufcsufrdvdkuf{/f/
xdktcdkufrSmyif jAHK;ueJ uGsefawmh acgif;udk t0wfMuD;wpfck pGwfcsvdkufjyD; x [k ajymvmojzifh uGsefawmhrSm ajcusifaeonfhMum;rS tomajz;ajz; x vdkuf&{/f /wpfzef ckefcs [k qdkjyefojzifh uGsefawmhrSm rjrifruef; &rf;ckefcsvdkuf&m uHtm;avsmfpGm oJyHkay:wJhwJhusoGm;ojzifhoufom&m&oGm;ayonf/xdkhaemuf uJ x [k qdkum uGsefawmf{/f vufarmif;tm; vlwpfa,mufucwfMurf;Murf; qJGac:jyefojzifh uGsefawmhrSm xdkyk*dK
¾vf
aemufodkh uefhvefhuefhvefh ESifh ygoGm;&jyefawmhonf/


xdkyk*¾dKvfonf wpfvrf;vHk; uGsefawmhtm; a&ShrSmwef; acgif;iHkh a&ajrmif;&dSw,f ausmfvdkuf avSum;wpfck &dSw,f pojzifh wwGwfwGwfajymjyD;apcdkif;vmavonf/uGsefawmf onfvnf; a&Shu axmufvSrf;a&;pmtkyfrsm;zwfcJhzl;onfhtm;avsmfpGm
acgif;iHkh [k trdefhay;olu vHk;0riHkhyJaeonfhtjzpfudk oHo, 0ifjyD; aemufydkif; xdkolapcdkif;orsSudkvdkufrvkyfyJae&ef qHk;jzwfvdkufawmh{/f/oHql;MudK;&dSw,f acgif;iHkh [k xdkolu ajymaomtcg uGsefawmf u riHkhyJ wJhwJh 0ifwdk;ypfvdkuf&m
bmoHql;MudK;eJhrS rjidyJ &dSavonf/tESDyk*
¾dKvf xdkyk*¾dKvf tMuif yk*¾dKvf 4if;yk*¾dKvf
onf olhMuHpnfrSKysufjym;oGm;ojzifh a'goyGm;um uGsefawmhtm; opfyifMuD;wpfyifqDodkhtwif;qJGac:oGm;av&m
uHtm;avsmfpGm rsufESm ESifhrwdkufrdyJ ycHk;ESifhomwdkufrdojzifhoufom&m&oGm;jyefavonf/onfaemufrSmawmh xdkyk*
¾dKvfonf
olhMuHpnf csufrsm;ukefqHk;oGm; íxifh uGsefawmhtm; tcef;wpfckxJodkhxnfhxm;vdkufavawmhonf/tkwfeH&H ESifh uGsefawmhudk rsufESmcsif;qdkiftaetxm;jzifh uyfcdkif;xm;jyD;aemuf aemufvSnfhrMunfheJh [k trdefhay;um xdkyk*dK
¾vfonftcef;tjyifzufodkh
cwfoGufoGuf jyefxGufoGm;avawmhonf/

စကားလက္မြန္(အပိုင္း၂)

xdkaehreufutjzpftysufrsm;udktusOf;&kH;íqdk&aomfuGsefawmfwdkhvlpkrSmaouHra&muf

oufraysmufusnfqHxGif;azmufonfhab;rSuif;a0;umxGufajy;cJhEkdifavonf/ odkhaomfjim;vnf;Zm*emESifhZif0dkif;aojyD[laomowif;uawmrD;avmifonfhES,fysHESHhoGm;cJhawmh\ wqufxJqdkovdkuGsefawmfwdkhESpfa,mufudkajrvSef&Smaeonf[laomowif;uvnf;wyfcsyfruGm

vdkufygvmawmhonf/ uGsefawmfwdkhrSmum;wae&m&mrSmyJoGm;jyD;a&Smifae&awmhrvdkvdk wpm pmvmac:aeMuaomnDi,fausmif;rsm;ESifhtwlyJawmcdk&awmhrvdkvdkESifh tawmfqHk;jzwf&usyfaeygawmhonf/ aemufqHk;rawmhb,fudkrSra&SmifyJ awmrckdyJjrdKhay:

rSmyifvkyfp&m&Sdonfrsm;udkodkodkodyfodyfqufvufvkyf&efqHk;jzwfjyD;uGsefawmf udkaX; (Zif0dkif;)rdk;MuD; (rdk;0if;) pdefxGef; (rdk;rif;) atmifoef;OD; (t&kdif;) wdkhig;OD;om;onfoli,fcsif;

udkausmf0if;\tdrfüpwnf;cs&efxGufcsvmcJhMuygawmhonf/ þokdhjzifhpufwifbmv20&ufrSpí ukdausmf0if; udkodef;OD; udkudkOD;ponfholi,fcsif;rsm;tdrfokdhwvShJpDoGm;aevdkuf &efukefjrdKhxJodkhwvSnfhus

oGm;ítquftoG,fvkyfvdkufykef;atmif;aecJhMuaomtzGJhtpnf;0ifrsm;xHodkhpm;eyf&dum©

tajcmuftjcrf;rsm;vdkufvHa0Xvdkufjzifhw&ufjyD;w&ufausmfvGefcJh&onf/ rSwfrSwf&& xl;xl;jcm;jcm;aqmif&GufcJhonfrsm;rSmum;tEkynmwyfOD;[ktrnfay;jyD;&kyf&Sife,frS

'g&kdufwmOD;atmifjrifhjrwf ye;fcDs ye;fyke,frSukdrsKdK;jrifh pmaye,frSarmifrdk;ol *Dwe,frSudkudkatmif(oajy)ESifh obife,frSuGsefawmfwdkhyg0ifaomtzGJhwpfckk

ukdvQKd0SufpGmzGJpnf;EkdifcJhjcif;yif/ &efukefjrdKhbm;vrf;&Sd pifa&mfarmifarmif&kH;cef;ukdqufoG,f&efXmetjzpf

owfrSwfum

(1) awmwGif;a&mufausmif;om;rsm;ESifhtqufoG,f,lumjrdKhay:wGifvSKyfK&Sm;&ef

(2) tvkyform;rsm;rsm;udkpnf;&kH;umtvkyform;rsm;tvkyfcGifrqif;a&;oydwfarSmuf&ef

(3) eKdifiHa&;t&acgif;aqmifaeolrsm;tm;yHhydk;ulnD&ef

ponfh&nf&G,fcsufrsm;owfrSwfxm;cJhonf/ usGSefawmhfrSmtai,fqHk;tzGJh

0ifwpfOD;jzpfonfhtm;avQmfpGm [dkajy;&'Dajy;& [dktzGJhESifhoGm;aqG;aEG;& 'DtzGJhESifhoGm;aqG;aEG;& [dkvlMuD;tdrfoGm;& 'DvlMuD;tdrfoGm;&jzifhzwfzwfarmaeawmhonf/ þodkhajy;&if;vGSm;&if;yifudk,fhtjzpfudkudkjyefpOf;pm;rdjyD;[dkoGm;vJokwf okkwf okwf 'DoGm;vJ&kwf &kwf &kwf &kwf OD;xkyfaqmif;vdkufrsufrSefwyfvdkufvkyfae&onfhtjzpfudkwajz; wajz;&GSHh&Smvmrdawmhonf xdktcsdefuvnf;&efukefjrdKhwvGSm;wGif(txl;ojzifhtEkynmtodkif;t0ef;ü) b,folar;vdkufar;vdkuf a&Smifaew,f[laoma&Smifema&m*gonftydkvdkrsufpdemxuffyifvsifjrefpGmul;pufysHEHShaecsdefjzpfjyef&mudk,fhudkvnf;þpm&if;xJtoGif;cH&rSmudkawG;jyD;aMumufvmrdawmh\/

b,fwkef;ubmvkyfcJhrSef;ro db,frSmygcJhrSef;rodyJ vltxifMuD;jyD;a&mh

a&Smifaew,fqdkonfhrwma&Smifvifrsm;ESifhwpfwef;wpfpm;wnf;jzpfukefrnfpdk;ojzifhuGsefawmfwdkh

oli,fcsif;wodkufrSmwdkifyifaqG;aEG;MujyD; pufwifbm25&ufaeh(tmPmodrf;jyD;wpfywftMum) wGiftoD;oD;ukd,fhtdrfudk,ftvif;0ifcJhMuawmhonf/ &efukefjrdKhxJwGifvnf;cwfwnfwnfyifay:ay:xifxifajymifoGm;vmvSkKyf&Sm;ypfvdkufawmh\/ xdkaMumifhyifxifonf/ 1988ckatmufwdkbmv2&ufaehwGif&efukefjrdKh

bm;vrf;&Sd pHy,fOD;yHkEkdyfwdkufwGifuGsefawmf udka|; (Zif0dkif;)rdk;MuD; (rdk;0if;)udknD0if;pdef OD;atmifjrifhjrwf

OD;wifpdk;ESifhopfarGS; (rqDrqdkifygvm&Smaom)opfarGS;&Srf;acgufqGJqdkifrS udkt0ddefwdkhckESpfOD;onfwyfr33rSppfum;rsm;jzifh0dkif;0ef;ydwfqdkhzrf;qD;jcif;udkcHvdkuf&ygawmhonf/ þpmtkyfi,fwGifuGsefawmftm;pwifzrf;qD;onfhtcsdefrSpíxdef;odrf;&mrSvGwfvmonfhtxdawGhMuHKcJhorSsudkt&if;wkdif;azmufo,fcsxm;ygonf/

pmtkyftrnfESifhywfoufítwefi,fajymp&m&Sdygonf/ uGsefawmfwdkhonfppftpdk;&wwfvmjyD;onfaemufy|rqHk;tzrf;chJ&aomtEkynmorm;rsm;jzpfjcif;

yk'fr 10(u) jzifhy|rqHk;ta&;,lcH&olrsm;jzpfjcif;

rD;avmifjyD;ptif;pdefaxmifwGif;odkhy|rqHk;tydkhcH&aomEdkifiHa&;tusOf;om;rsm;jzpfjcif;

ponfhtaMumif;rsm;wdkhtjyif

uGsefawmf\yif&if;e*kdrlvpdwfrSmtwefi,fMuGm;0gvdkpdwf&Sdjcif;aMumifh

þ pmtkyf\trnfudkf y|rZm*em[kuif;yGef;wyfvdkuff jcif;jzpfygonf/ tu,fírausrvnfjzpfolrsm;&Sdygutwif;ajymMuygukef/

ဆက္လက္ဖတ္ရွဳပါရန္

စကားလက္မြန္
1988 ckESpfonfta&;awmfyHkESpf[kqdk&ravmufyiftpdk;&tm;qefhusifaomta&;tcif;rsm;onf wpfckjyD;wpfckjzpfyGm;cJhavonf/ armifbkef;armf ta&;tcif;[ktrnfwGifcJhonfhrwfvvSKyf&Sm;rSK *sif*vdyGJawmf[kuifyGef;wyfcHcJh&onfhZGefvta&;tcif; &Spfav;vHk;[kausmfMum;cJhaomMo*kwfvta&;tcif; xdkonfhaemufwpfEkdifiHvHk;twdkif;twmjzifhtHkMuGvSkKyf&Sm;cJhonfh'Drdkua&pDta&;awmfyHkwdkhyifwnf;/ Mo*kwfv22 &ufrStpjyKcJhaom,if; 'Drdkua&pDta&;awmfyHkonfum;; jrefrmhordkif;wGifrMuHKbl;avmufatmifvlwef;pm;tvTmaygif;pHkyg0ifonfh tpdk;&qefhusifaomvSkkKyf&Sm;rSKMuD;jzpf&um; q&m0efrsm; tEkynm&Sifrsm; a&Shaersm;ponfh todynm&Sif twwfynm&Sifrsm;omru tdk;rJhtdrfrJhtajcaerJhrsm;\vrf;ab;or*¾ygrusefawmfvSefwdkufyGJ0ifcJhMuavonf/ tEkynm&Sifwpfydkif;wpjzpfaeaomuGsefawmfwdkholi,fcsif;wodkufrSmvnf;þta&;awmfyHktpumvrsm;uyifyg0ifcJh&um;

ausmif;om;pdwfwpfydkif;usef
aeonfhtwGif;"mwf\vSHKaqmfrSKaMumifhwajz;ajz;eufrSef;rodeuf&SdKif;pGm0ifa&mufqifEGJrdavawmhonf/
xdkpOfuuGSsefawmfwdkh\pk&yfjzpfaom&efukefjrdKh21vrf;&Sd(,cifobifaumifpD&kH;cef;) jrefrmEkdifiHvHk;qkdif&mobifor*¾&kH;cef;onfvnf;te,fe,ft&yf&yfrSoydwfacgif;aqmifrsm;udk,fpm;vS,frsm;pwnf;cs&mae&mwpfckvnf;jzpfvmavonf/
a&GSjynfat;orm;rsm; tuJcwfq&mrsm;&&if& r&&ifcsqdkaomyk*d¾Kvfrsm;\jiif;ckef&mpnf;a0;cef;rwpfckvnf;jzpfcJhavonf/ uGsefawmfwdkholi,fcsif;wodkufrSmvnf;wpfa,mufESifhwpfa,mufrsufESmcsif;qdkifcGifhrMuHK&avmufatmifyifa[majymyGJrsm;pnfa0;yGJrsm; e,fpnf&kkHa&;c&D;pOfrsm; qE´jyyGJrsm; tvSkKcHudpörssm;ESifhcsmvywf&rf;aeMu&um; wpfOD;ESifhwpfOD;qufoG,fvdkvsifyif&kH;a&Shauskmufoifykef;rSwpfqifhom
qufoG,f&onfhb0odkhqdkufa&muf&avawmhonf/ odkhaomfvnf;uGsefawmfwdkhvlwodkufudkrsufESmcsif;
jyefvnfqHkpnf;cGif
&atmifzefwD;ay;vdkufonfht&mum; 1988ckESpf pufwifbmv18&ufaehwGif ay:aygufvmygawmhonf/ tjcm;r[kwfyg ppfwyfutmPmodrf;vdkufjcif;yifwnf;/

xdkhaeh nae 6;00 em&Dcefhü obifor*¾&kH;cef;wGif;odkhwpfa,mufjyD;wpfa,muftvQKdtvQKda&mufvm
Muygawmhonf/ bmvkyfMurvJ bmawGqufvkyfMuOD;rvJ b,fvdkvkyfMurvJ/
aocsmwmwckuawmhe*dkemrnfMuD;aeMuonfhtwdkif;rdrdwdkhvlwokdufonftzrf;cH&vdrfhrnf/onfawmh
xGufajy;Murvm; oGm;tzrf;cHrvm; awmcdkMurvm; wckckawmhvkyf&ayvdrfhrnf/ yxrqHk;awmhonf
ae&mrStjrefpGefhcGm&vdrfhrnf/ tu,fírsm;ppfwyfonfolhwdkhaMunmxm;onfhtwdkif;tiftm;oHk;íonf
ae&mudk0if&Sif;cJhvsifvrf;olvrf;om;rsm;tacsmifoufoufxdcdkufepfemMurnfr[kwfwHkavmh/
rdrdwdkhtay:oHa,mZOfMuD;rm;aejyD;jzpfaomvrf;olvrf;om;rsm; uvnf;olwdkhumuG,fay;ygrnf/
zGuffxm;ay;ygrnf roGm;MuygESifh[ktwefwefwm;Muavonf/ odkhaomfvnf;uGsefawmfwdkhwodkufrSm
qHk;jzwfxm;onfhtwdkif;udk,fhypönf;av;awGudk,fqGJ&kH;cef;wGif;rSpm&Gufpmwrf;rsm;udktvsif
tjrefazsmufzswfum&efukefjynfolhaq;&kHMuD;0if;twGif;odkha&Th ajymif;cJhMuawmhhonf/ xdktcsdefuaq;&kHMuD;0if;twGif;ü
tpmiwfcHqE´jyaeMuaomtkyfpktzGJhtpnf;toD;oD; wdkhrSmvnf;nrxGuf&trdefhaMumifhyiftdrfjyefcGifhr&yJ vlemaqmiftoD;oD;üaomifwifaeMuavonf/ xdkaMumifhyifuGsefawmfwdkholi,fcsif;wodkufrSmtkyfpkokH;pk
cGJjyD;t0wfavQmfpuf "mwftm;ay;pufESifh a&cJwdkufrsm;twGif;odkh0ifa&mufykef;atmif;ae&awmhonf/
wcsufwcsufwGifppftpdk;&tvdkr&Sd[laomatmfoHrsm;aoeyfoHrsm;vrf;rrsm;ay:wGifcsxm;aom
tydwftqdkhtumt&Hrsm;udkvdkufvH&Sif;vif;aeonfhppfum;oHrsm;udkemcH&if;wpfnwmc&D;udkausmfvGefcJh&onf/

þae&mwGifuGsefawmfESifhtwlykef;atmif;cJholrsm;udkrSwfwrf;wifvdkygonf/ uGsefawmkfwdkhobifr*¾rS rdk;0if; rdk;rif; t&kdif; nDnDvSKdif(anmifanmif) nD0if;pdef zdk;jKzL pkd;[ef wyfrawmfrSwfwrf;&kH;rS wyfMuyfatmifoef; ausmif;om;wyfaygif;pkrS a&GSa&mif atmifaZmfrsKdK; &kyf&Sifo&kyfaqmif Zif0kdif;ESifhawmifOuúvmyrS qdwfrqdkolwdkhjzpfygonf/ nwGif;csif;yifausmif;om;or*¾rS rif;rif; aZmfxGef;wdkhacgif;aqmifonfhtpmiwfcHqE´jyyGJjzpfajrmufa&;tzGJhodkhvSrf;íqufoG,fjyD;reufrdk;vif;ohnftxdrnf
onfae&mrSmroGm;&efESifhaomifwifaeonfhuav;rsm;udpördrdwdkhvmrS&Sif;ay;rnfjzpfaMumif;taMumif;
Mum;xm;&ayonf/. odkhdkhjzifhpufwifbmv19&ufaeheHeuf 5;00em&Dxdk;onfhtcsdef rSmawmhuGsefawmfwdkh\
pDpOfay;rSKjzifhtdrfjyefydkhEkdifcJhavonf/ onfaemufrSawmhnuMudKwifpDpOfxm;onfhtwdkif;ppftpdk;&qefh
usifa&;qE´jyyGJudkcsDwuf&efpdkif;jyif;Mu&avawmhonf/ onfrSwifjyoemupygavjyD; aq;&kHMuD;twGif;
&SdoltpkESifhol&SdaeMuaomtzGJhtoD;oD;onftifwifwifjzpfaeMuavonf/ awmifvdkvdkajrmufvdk
vdktpnf;ta0;vkyfOD;rvdkvdk tD;tD;ygOD;rvdkvdkESifhcsDwuf&efudpöudka&Smifz,fa&Smifz,fvkyfMuawmhonf/
onfwpfcguwu,fudkaoeyfESifhypfawmhrSmr[kwfvm; uGsefawmfwdkholi,fcsif;wpkacgif;csif;qdkif&awmh
\ uJ b,folrSrxGufcifwkef;uxJuwdkhxGufcJhw,f aemufwEkdifiHvHk;ygvmawmh 'dkhta&;rSrvkyf&&if
acwfrrDawmhbl;[JhqdkjyD;ygvmvdkufMuwm/ ckawmhb,fwaumifwjrD;rSrawGh7awmhbl;/ ckcsufcsif;ypfyg
zrf;ygeJhpifay:uaevufoD;vufarmif;wef;cJhwJhb,ftEkynm&Siform;qdkwmawGrSvJt&dyfawmifrawGh&
awmh wdkhb,fvdkvkyfrvJ uav;awGudkcsnf;bJrif;wdkhcsDwufMuawmhqdkjyD;vGSwfvdkufawmhrvm;
taocdkif;vdkufawmhrSmvm;/ udkif;b,folxGufxGufrxGufxGufwdkhxGufw,fuGm[kMudrf;0g;jyD;

udkZif0dkif;&,f(rdk;0if;)&,f armifpdefxGef;(rdk;rif;)&,f atmifoef;OD;(t&kdif;)&,f armifa&GSa&mif&,f uGsefawmf&,f
aemufjyD;ausmif;om;a[mif;rsm;tzGJhrS Ekdifvif;ESifhausmfjrifhwdkhyghaygif;umpkpkaygif;&Spfa,mufwnf;jzifh
pwifcsDwufcJhMuygawmhonf/

ppftpdk;&tvdkr&Sdapmarmiftpdk;&tvdkr&SdAdkvfcsKyfay;wJhppfynmausmif;om;jynfolowfzdkhr[kwfbl;/
paomaMuG;aMumfoHrsm;jzifh&efukefjrdKh AdkvfcsKKyfvrf;wavQmufxdkrSbk&m;vrf; r[mAE¨Kvvrf; bkef;MuD;vrf;rSwqifh AdkvfcsKKyfvrf;twdkif;jyefvnfcsDwufcJhMu&m wpfywfywfrdonfhtcsdefrSmjzifhvlwef;MuD;rSmESpfaxmif oHk;axmifcefhjzpfvmawmhonf/þokdhjzifhxyfrHa&muf&SdvmaomtzGJhrsm;ESifhykL;aygif;um
vlav;axmifausmfausmfcefhudkOD;aqmifjyD;jrdKhawmfcef;rodkhOD;wnfvdkufawmh\

ဆက္ပါဦးမည္

ေထာင္ထဲကဒိုင္ယာရီ

၁၉၈၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန့မွာ တပ္မေတာ္ကအာဏာသိမ္းပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ႏွစ္ရက္ေန့မွာ ကြ်န္ေတာ္အဖမ္းခံရပါတယ္။၁၉၈၉ခုႏွစ္ဧျပီလ ၂၁ရက္ေန့မွာအင္းစိန္ေထာင္ကေနျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါတယ္။
တစ္ခါ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေမလ၁၉ရက္ေန့မွာထပ္ဖမ္းခံရျပီးေထာင္ငါးႏွစ္အခ်ခံခဲ့ရပါတယ္။
ပထမအၾကိမ္အဖမ္းခံရစဥ္တုန္းကေထာင္တြင္းမွာခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ေရးခဲ့ရတဲ့ဒိုင္ယာရီ
(အမွန္ကေတာ့ စာရြက္အပိုင္းအစေလးေတြပါ)ကို တစ္ေလာကအမွတ္တရ
ျပန္ရလိုက္တဲ့အခါတအား၀မ္းသာသြားခဲ့ပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္သိမ္းထားေပးတဲ့ေထာင္၀န္ထမ္းအဖိုးၾကီးကိုလဲ
ေက်းဇူးတင္မဆံုးပါ။ဒါေၾကာင့္လဲဒီေနရာကေနမွတ္တမ္းတင္လို့ေဖာ္ျပသြားပါရေစ။